Notulen vergadering 9 april 2018 19:30

Maandag 9 april 2018 

19:30 

Wijkcentrum de Burgerij


Deelnemers:


Gerard   Wim   Dick    Huib    Dimitri   Jeffrey   Niek 


Tijdens deze vergadering zijn de knelpunten die nu in beeld zijn besproken en de prioriteiten zijn daarin aangegeven. dit zijn:


Knelpuntenlijst in volgorde van belang:

1. De 30/50 km-wegconstructie/inrichting ter hoogte van “De Fietsenmakker”: A. Gogelweg – Troelstraweg – Van Hogendorpweg.

2. Winkelcentrum: Van Hogendorpweg – Paauwenburgweg – A. Gogelweg: alles komt daar samen. Vrachtverkeer laden/lossen, bus-lijndienst, het legen van de ondergrondse containers, schoolverkeer L. de Colignyschool, winkelbezoek.

3. Theo Thijssenschool: grote problemen met de infrastructuur en parkeermogelijkheden. 

4. Het aan beide zijden van de weg parkeren van auto’s: kan problemen geven voor passage hulpverleningsvoertuigen. Genoemde straten: Grieglaan, Rossinilaan, Donker Curtiusstraat, Johan Melchior Kemperstraat, Kempenaerstraat.

5. Te hard rijden: Gerbrandystraat, Paauwenburgweg, Bachlaan, Van Woelderenlaan, Chopinlaan.

6. Cirkel: parkeren auto’s en belemmering doorgang voetgangers.


Aangegeven wordt dat er nog wel meer, kleinere, knelpunten genoemd kunnen worden. Dergelijke onderwerpen kan de themagroep best tussendoor aanpakken. Te noemen: Vlissingse Kleiweg niet afgesloten tijdens de winterperiode (strooitijd).


Gerard oppert het idee om eventueel over te gaan tot het instellen van een paar deelgroepen die bijvoorbeeld elk een groot knelpunt kunnen behandelen. De themagroep houdt de eindverantwoording over die groepen, houdt toezicht door één persoon van de themagroep er zitting in te laten nemen. Daarnaast kan de themagroep tegelijkertijd de ‘kleinere’ knelpunten aanpakken.


Van de knelpuntenlijst zouden de punten 1 t/m 3 in aanmerking kunnen komen voor 3 deelgroepen waarin de juiste expertise is ingedeeld. 


5. Voortgang vergaderen: 1 x per maand.

Eerstvolgende bijeenkomst: dinsdag 24 april om 19.30 uur. Plaats: volgt.

Notulen vergadering 24 april 2018 19:30

  

Notulen vergadering Thema groep: Verkeersveiligheid en Parkeerbeleid


Aanwezig: Huub, Alex, Dick, Johan, Mary, Arvid
Afwezig mk: Niek, Dimitri, Gerard, Wijkagent

Locatie: De Burgerij


Tijdens deze vergadering is de agenda en notulen vorige vergadering besproken.

Uit deze notulen zijn de bekende kernproblemen uit de wijk gekozen.


Er is besloten om in 2 sub groepen verder te gaan met de aanwezige personen:

Huub, Johan en Mary zullen subgroep 1 vormen met 2 aandachtsgebieden uit de vorige notulen. Dit zijn punten 4 en 5.


1. Het aan beide zijden van de weg parkeren van auto’s: kan problemen geven voor passage hulpverleningsvoertuigen. Genoemde straten: Grieglaan, Rossinilaan, Donker Curtiusstraat, Johan Melchior Kemperstraat, Kempenaerstraat.

2. Te hard rijden: Gerbrandystraat, Paauwenburgweg, Bachlaan, Van Woelderenlaan, Chopinlaan.


Met name zullen ze zich focussen op de gerbrandystraat en de vrije doorgang voor de hulpverlening in de benoemde straten.


Dick, Gerard en Alex zullen subgroep 2 vormen met 1 aandachtsgebied uit de vorige notulen:

1. Winkelcentrum: Van Hogendorpweg – Paauwenburgweg – A. Gogelweg: alles komt daar samen. Vrachtverkeer laden/lossen, bus-lijndienst, het legen van de ondergrondse containers, schoolverkeer L. de Colignyschool, winkelbezoek, sluiproute na versperring via Ruys de Beerenbroeck – Chopinlaan.

Subgroepen 1 en 2 zullen zelfstandig aan de slag gaan en de eerste stappen zijn:

Groep 1: afspraak maken met Wijkagent om de problematiek goed te benoemen en in kaart te brengen.

Hiervoor zullen ze eerst onderling afspraken maken omtrent het wanneer en waar ze dit gesprek willen plaats laten vinden, alswel de problemen vast op te schrijven die bekend zijn.

Voorstel is daarna samen met de wijkagent en gemeente (wellicht na gesprek Wijkagent) te bespreken waar de problemen liggen en eventueel door de buurtbewoners te betrekken in het in kaart brengen van deze problemen door middel van een buurtonderzoek / flyeractie. Dit is echter bedoeld nadat er met Wijkagent is besproken welke problemen er in kaart gebracht kunnen worden. De groep gaat zelf Wijkagent benaderen en indien de gemeente nodig is, zullen ze dit laten weten aan de wijkraad. Deze zal de vragen dan voorleggen bij de gemeente.

Groep 2: deze gaan onderling eerst afstemmen welke informatie ze kunnen krijgen bij de ondernemers, wijkagent, LDC etc. Daarna besluiten ze wat ze verder nodig hebben om de problematiek goed in kaart te krijgen met de standpunten en zienswijzen van alle betrokkene/veroorzakers van de problemen.


Afgesproken is dat elke groep de wijkraad informeert bij een volgende stap. Tevens houden we elkaar op de hoogte van de hoofdgroep door elke stap kort vast te leggen en dit te delen. Zodoende kunnen de andere subgroepen ook weten wat er in de subgroep gebeurd.


Er is besloten dat de overgebleven punten uit de vorige notulen nog geen trekkers hebben. 


Ondanks dat de mening bestaat dat punt 1 wel snelle verbetering kan zien door de voorrangweg goed aan te geven via een voorrangsbord en stopborden bij de uitritten en de uitritten tevens te voorzien van haaientanden. 


Daarmee liggen de volgende benoemde punten uit de vorige vergadering nog even op pauze.

· Theo Thijssenschool: grote problemen met de infrastructuur en parkeermogelijkheden. 

· Cirkel: parkeren auto’s en belemmering doorgang voetgangers.


Indien 1 of meerdere personen uit de groep deze op wil(len) pakken, dit graag laten weten.

Volgende hoofdgroep vergadering is niet vastgesteld. Indien de voortgang van de individuele groepen dit verlangt zullen we elkaar uitnodigen om zaken te bespreken. Eerst willen de subgroepen aan de slag gaan.


Dank voor de aanwezigheid allen en veel succes bij de taken!