WIJKPLAN LEEFBAARHEID PAAUWENBURG

27 januari 2018


Download het volledige document onderaan de pagina

Samenvatting Wijkplan

In de Vlissingse wijk Paauwenburg zijn in 2017 in totaal ongeveer 150 wijkbewoners betrokken geweest bij de totstandkoming van de inhoud van een wijkplan voor de leefbaarheid van hun wijk: in diverse bijeenkomsten, interviews of als antwoord op een flyer die verspreid werd in de 2500 brievenbussen van de wijk. De wijkraad Paauwenburg en de gemeente Vlissingen waren samen opdrachtgever.


De ‘oogst’ in de vorm van het volledig uitgewerkte wijkplan werd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Wijkraad op 27 januari 2018 aangeboden aan de wijk en aan de gemeente. In het wijkplan zijn voor 9 verschillende thema’s de doelen en de motivering vastgelegd, de acties opgelijst, de samenwerkingspartners opgenoemd en tenslotte een eerste tijdsaanduiding gegeven.


De Wijkraad Paauwenburg zal, in goed overleg met het wijkcentrum De Burgerij, instaan voor de planning van acties op de verschillende thema’s van het wijkplan. Dit wijkplan is het ‘spoorboekje’ van de wijk in haar samenwerking met de gemeente Vlissingen en diverse netwerkpartners (zoals onder meer ROAT, L’Escaut, Zorgstroom en WVO Zorg). Samen zullen de prioriteiten vastgelegd worden: Wat is dringend? Wat kunnen we zelf? Waar hebben we ondersteuning nodig?

Er zullen thema- en projectgroepen opgericht worden, en per thema of project zal gezocht worden naar de nodige financiering (Wijkbudget? Eigen verdienmodel? Andere subsidies of sponsoring?...). De gemeente Vlissingen heeft duidelijk uitgesproken dat de invulling van leefbaarheid voortaan vanuit de wijken moet komen. Wij als wijkraad van Paauwenburg kijken dan ook uit naar een vruchtbare samenwerking!


Interesse om mee te denken en mee te doen in de wijkraad / een themagroep of in het wijkcentrum De Burgerij? 

Neem dan contact op met:


Stichting Wijkraad Paauwenburg

Van Hoogendorpweg 58a, 4384 HA Vlissingen

of via de mail: paauwenburgwr@gmail.com


Stichting Wijkcentrum De Burgerij

van Hogendorpweg 58a, 4384 HA Vlissingen

of via de mail: wijkcentrumdeburgerij@gmail.com

website: http://www.wijkcentrumdeburgerij.nl


Het volledige wijkplan vind je ook daar!


 Het Wijkplan Leefbaarheid Paauwenburg omvat volgende thema’s en doelstellingen: 

A. HET NIEUWE WIJKCENTRUM ‘DE BURGERIJ’

Een wijkcentrum als ontmoetingsplaats voor bewoners van de wijk, al dan niet in verenigingsverband, voor jong en oud, arm en rijk. Ze leren elkaar beter begrijpen, kunnen elkaar helpen en geholpen worden en een actieve en betrokken houding ontwikkelen. We streven naar een vitale wijk waar wijkbewoners een grotere positieve gezondheid ervaren tegen lagere kosten, onder meer via collectieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

B. HET UITZICHT VAN DE WIJK (OVER 15 JAAR)

Paauwenburg staat voor groen-stedelijk wonen dichtbij het water. Gelegen in het (noord)westen van de gemeente, is Paauwenburg een woonwijk waar delen direct aan zee grenzen. De wijk heeft een groen karakter, ruime woningen en een hoog voorzieningenniveau. De wijkbewoners zijn zich bewust van deze unieke ligging en omgeving en willen dit zoveel als mogelijk behouden zoals het nu is.

C. KINDEREN EN JONGEREN

Benaderen van de jeugd binnen de wijk: in gesprek gaan met, warm draaien voor participatie in een projectgroep, wensen bundelen: wát wil de jeugd ? Komen tot een multiculturele groep: ‘bruggen’ bouwen. Een duidelijk beeld krijgen van de huidige stand van zaken (de huidige mogelijkheden voor de jeugd en de tekortkomingen), vervolgens een Jeugdplan Paauwenburg opmaken en concreet zichtbare initiatieven opzetten.

D. VEREENZAMING EN EENZAAMHEID

We willen de samenhang in de wijk verder ontwikkelen, ook door tegemoet te komen aan de behoefte bij eenzame Paauwenburgers aan meer sociaal contact en door hulp te bieden bij ouderen, zieken, mensen die niet goed meer te been zijn. Hen vitaal houden (lichamelijk en geestelijk), zodat ze onder de mensen komen en actief en in beweging blijven, leidt tot meer zelfredzaamheid.

E. VERKEERSVEILIGHEID EN PARKEERSITUATIES

Meewerken aan en / of concrete (aandachts-)punten aangeven die kunnen bijdragen tot verhoging of minimaal het behouden van onze verkeersveiligheid.

F. WINKELS EN VOORZIENINGEN 

De wens realiseren van vele bewoners van Paauwenburg om gebruik te kunnen blijven maken van een zo groot mogelijk aanbod winkels en voorzieningen. In beeld brengen van de inspanningen die daartoe continu geleverd zullen moeten worden door gemeente, ondernemers, wijkbewoners (klanten), wijkraad, architecten, makelaars, projectontwikkelaars,…

G. DUURZAME ENERGIE

De wijk Paauwenburg helpen bij de samenwerking tussen meerdere instanties en zijn bewoners bij het realiseren van klimaatmaatregel duurzaamheid. Communicatiekanalen beter gebruiken en benutten om zo per gedeelte van de wijk de bewoners bewust te maken dat door samenwerking een aantal initiatieven te realiseren is. Meedenken met de gemeente ten aanzien van plannen voor afvalinzameling en recycling.

H. ARMOEDE

Realiseren dat zoveel mogelijk bewoners van onze wijk zelf kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften (= schoon drinkwater, gezond voedsel, huisvesting, gezondheidszorg en kleding) en kunnen blijven meedoen in onze samenleving. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat we een beeld krijgen van de omvang van het armoedeprobleem in onze wijk en dat we te weten komen wie we kunnen helpen en hoe.

I. DE WIJKRAAD

Coördinatie van de uitwerking van de thema’s van ‘wijkbeleid’ in het wijkplan. De goede verbinding tussen de wijkraad, het wijkcentrum en een op te richten jeugdwijkraad, wordt dan het ‘voertuig’ voor de sociale cohesie in de wijk.